KUWWATLY DÖWLETDE YLYM ESASY ORNY EÝELEÝÄR, DIÝMEK, BIZ YLMYŇ IŇ TÄZE GAZANANLARY BILEN AÝAKDAŞ GITMELIDIRIS

KITAPHANAMYZYŇ BÖLÜMLERI BARADA

DAŞARY ÝURT DILLERINDÄKI EDEBIÝATLAR BOLÜM

Döwlet kitaphanasynyň düzüminde daşary ýurt dillerindäki edebiýatlar bölümi 1956–njy ýyldan bäri hereket edýär. Kitap hazynasyny ylmy taýdan esaslandyryp emele getirmek, daşary ýurt dillerindäki neşirleri netijeli peýdalanmak bölümiň wezipesine girýär...

SUNGAT BÖLÜMI

Sungat bölümi – Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň özbaşdak düzüm bölegidir.Bölüm 1969-njy ýyldan bäri hereket edýär. Bölümiň esasy wezipesi okyjylaryň maglumat talaplaryny tizara kanagatlandyrmakdan, hazynany toplamakdan we ony aýawly saklamakdan, elektron katalogyny döretmekden ybaratdyr...

SEÝREK NEŞIRLER BÖLÜMI

1984-nji ýylyň maý aýynda Döwlet kitaphananyň kitap saklanýan bölüminiň seýrek kitaplar bölümçesiniň esasynda döredilýär. Şol ýylyň iýul aýynyň 1-den bu bölüm özbaşdak bolup işläp başlaýar. Bölümiň hazynasynda (68 müňe golaý neşirler bolup, onuň 17 müňden gowragyny kitaplar galany döwürleýin neşirler, dissertasiýalar tutýar)...

Patent tehniki edebiýatlar bölümi

Patent tehniki edebiýatlar bölüminde 2 milliondan gowrak oýlap tapyş nusgalary, şeýle-de 5 müňden gowrak tehnika degişli edebiýatlar bar. Bölüm inžener tehniki işgärlere, mugallymlara, talyplara, oýlap tapyjylara şeýle-de beýleki okyjylara hyzmat etmegi amala aşyrýar. Bölümiň işgärleri bölümiň golasty hazynasy boýunça okyjylara ...

Kitap saklanýan bölümi

Kitap saklaýan bolümi Döwlet kitaphananyň özbaşdak düzümleýin bölümidir. Bölüm kitaphanadaky hazynalaryň abat saklamagyny üpjün etmek boýunça işlerini ýola goýýar we amala aşyrýar, çüňki hazynalarda saklanýan neşirleriň bütewiligini we kadaly fiziki ýagdaýyny saklamagyny üpjün edýär. Okyjylaryň hem abonentleriň talaplaryny çalt we doly kanagatlandyrýar...

MEDENI KÖPÇÜLIK IŞLERI BÖLÜMI

Medeni köpçülik işleri bölümi Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň özbaşdak bölümi bolup durýar; Kitaphana boýunça geçirilýän we göçme guralýan medeni köpçülik işleriniň ähli görnüşini guramaga, geçirmäge gatnaşýar, şolaryň üsti bilen okyjylara hyzmaty, wagyz işini guraýar; Baýramçylyk dabaralaryny..

BIZIŇ KITAPHANAMYZDA SIZI GYZYKLANDYRÝAN KITABY TAPYP BILERSIŇIZ