BIZIŇ TÄZELIKLERIMIZ

 • “Dünýä gözelligine soltan halylar”

  Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli “Dünýä gözelligine soltan halylar” atly edebi-duşuşyk dabarasy geçirildi. Bu dabara ýurdumyzyň ezber elli, çeper halyçylary, Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň ylmy işgäri, “Zenan kalby” žurnalynyň edebi işgäri, Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynyň artistleri gatnaşdylar. Dabarada hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda alyp barýan syýasaty netijesinde türkmeniň gadymy senetleriniň biri bolan halyçylyk sungatynda-da alnyp barylýan uly işler barada, halyçylaryň häzirki wagtda dokaýan halylary barada gürrüň edildi. Şeýle-de baýramçylyk dabarasynda Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynyň artistleri öz gysgajyk sahnalary bilen çykyş etdiler. Dabaranyň çäklerinde “Nepislik sungaty-türkmen halysy”, “Türkmen halysy kämilligiň nusgasy” atly giňişleýin kitap sergiler hem gurnaldy. Bu kitap sergide hormatly Prezidentimiziň ajaýyp kitaplary, türkmen halyçylyk sungatyna degişli neşirler ýerleşdirildi.

 • “Konstitusiýamyzda Ýaşyl Tuguň öwüşgini”

  “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda 2020-nji ýylyň 18-nji maýynda demokratik, hukuk we dünýewi döwletimizde Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň kabul edilmeginiň 28 ýyllygy hem-de Döwlet baýdagymyzyň baýramy giňden bellenilip geçilýär. Bu gysga döwrüň içinde ýurdumyzyň Konstitusiýasy diňe bir Garaşsyzlygyň gazananlaryny berkitmek bilen çäklenmän, eýsem, türkmen jemgyýetiniň okgunly ösüşiniň esasy ugurlaryny kesgitleýän esasy kanuna öwrüldi. Döwlet baýdagyna bolan hormat-sarpa milletimiziň ganyna, aňyna siňip, milli häsiýet aýratynlyklarymyzyň birine öwrülendigini subut edýär. Mukaddes Tuguň astynda jebisleşen halkymyz bu gün milletimiziň at-abraýynyň, mertebesiniň belende göterilýän berkarar döwletinde özüniň bagtyýarlyk döwrüne ynamly gadam basdy. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň kabul edilmeginiň 28 ýyllygy hem-de Döwlet baýdagymyzyň güni mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda “Konstitusiýamyzda Ýaşyl Tuguň öwüşgini” atly baýramçylyk dabarasy geçirildi. Baýramçylyk dabarasynyň çäginde “Ýaşyl tugum dünýä düşýär ýalkymyň” ady bilen giňişleýin kitap sergisi gurnaldy.

 • “Gutly bolsun Beýik Ýeňşiň baýramy,Parlasyn Garaşsyz Watan baýdagy!”

  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe amala aşyrylýan giň möçberli özgertmeler biziň gaýduwsyz ildeşlerimize söweş meýdanlarynda wepat bolan gahrymanlarymyza çäksiz minnetdarlygymyzyň, olara bildirilen sarpanyň beýanydyr. Watan ogullarynyň gahrymançylygy, olaryň öz eziz Watanyny janyndan eý görüp gorandyklary hakyndaky ýatlamalar, ýagny Watana, il güne bagyşlanan Ykballar halka gulluk etmegiň ajaýyp mekdebi bolup nesilleriň hakydasynda ýaşaýarlar, ýaşarlar. Halklaryň umyt-arzuwlary, olaryň Ýeňşiň hatyrasyna çeken edermenlikli zähmetiniň öz beýanyny tapan bu nurana baýramçylyk hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ynamly öňe barýan türkmen halkynyň durmuşynda aýratyn orun eýeleýär. 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda Beýik Ýeňşiň 75 ýyllygyna bagyşlanyp Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda hem “Gutly bolsun Beýik Ýeňşiň baýramy, Parlasyn Garaşsyz Watan baýdagy!” atly baýramçylyk dabarasy geçirildi. Baýramçylyk dabarasynyň çäginde “Beýik Ýeňşiň şanyna” ady bilen giňişleýin kitap sergisi guraldy.

 • “Türkmenistan – bitaraplygyň mekany”

  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe “Türkmenistan – bitaraplygyň mekany” ýylymyzda hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ahalteke bedewlerimiziň şanyna uly toý tutulýar. Gamyşgulak, seýkin basyşly bedewlerimiziň gözelligine, olaryň görkezýän oýunlaryna dünýäň ýüzi haýran galýar. Biz hem Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda bu baýramçylyga goşant goşmak maksady bilen “Alkyş aýdyp Arkadagyň adyna, toý tutulýar bedewleriň şanyna” baýramçylyk dabarasyny geçirdik. Bu dabaramyza ýurdumyzyň baýry ýokary okuw mekdebiniň biri S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen Oba hojalyk uniwersitetiniň mugallymlary, döredijilik işgärleri şeýle-de kitaphana işgärleri hem-de okyjylar gatnaşdylar. Baýramçylyk dabarasynyň dowamynda giňişleýin kitap sergisi hem gurnalyp, bu kitap sergisinde esasan hormatly Prezidentimiziň behişdi bedewler barada ýazylan kitaplary, atçylyk baradaky okuw gollanmalary şeýle-de döwürleýin neşirlerde gamyşgulak bedewler barada ýazylan makalalar hem ýerleşdirildi. Bu kitap sergisi dabara gatnaşyjylarda ahalteke bedewleri barada gerekli maglumatlaryny öwrenmekde örän täsirli boldy. Behişdi bedewlerimiziň at-owazasyny dünýä ýaýmak üçin Gahryman Arkadagymyzyň edýän bimöçber işleri üçin köp alkyşlar aýdylyp, janynyň sag, alyp barýan döwlet ähmiýetli işleriniň rowaç bolmagyny arzuw etdiler !

 • “Teatr sungaty-köňülleriň aýnasy”

  Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda türkmen teatr sungatyna bagyşlanyp, “Teatr sungaty-köňülleriň aýnasy” atly edebi-duşuşyk dabarasy geçirildi. Bu dabara ýurdumyzyň teatrlarynda zähmet çekýän halypa we ýaş artistler gatnaşdylar. Dabarada hormatly Prezidentimiziň alyp barýan syýasaty netijesinde medeniýet we sungat ulgamynda alnyp barylýan uly işler barada hem-de türkmen teatr sungatynda alnyp barylýan işler barada giňişleýin gürrüň berildi. Şeýle-de dabarada artistler sahnada ýerine ýetirýän keşplerinden gysgajyk bölekleri bilen çykyş etdiler. Bu dabaranyň çäklerinde “Teatr-durmuşyň aýnasydyr” atly giňişleýin kitap sergisi hem gurnaldy. Bu kitap sergisinde hormatly Prezidentimiziň kitaplary, teatr sungatyna degişli, şeýle-de gazet-žurnalyň sahypalarynda medeniýet ulgamyna degişli makalalar ýerleşdirildi.

 • “Maşgala edep-terbiýe mekdebidir”

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi, Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Zenanlar guramasy, Türkmenistanyň Döwlet kitaphanasy bilen bilelikde guramagynda zenanlaryň arasynda wagyz nesihat çäresi geçirildi. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe eziz diýarymyzda zenanlara goýulýan hormat-sarpa bimöçberdir. Ähli raýatlar bilen bir hatarda, zenanlaryň hukuklarynyň ygtybarly goralmagyny üpjün etmek döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Wagyz nesihat çäresine gatnaşyp, çykyş eden myhmanlar däp-dessurlarymyz, adatlarymyz, durmuşyň ähli ugurlaryndaky ata-babalarymyzdan, ene-mamalarymyzdan bize gelip ýeten häsiýetler barada täsirli söhbetleri etdiler. Ak saçly enelerimiz gyz –gelinleriň edep terbiýesi ,görüm-göreldesi barada hem durup geçdiler. Çäräniň soňunda bize döredip beren mümkinçilikleri üçin sag bolsunlar aýtdylar. Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny, il-ýurt bähbitli alyp barýan işlerinde rowaçlyklar arzuw etdiler.

 • “Görkana nuruny äleme çaýyp, Berkarar döwlete Nowruz gelipdir”

  Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen eziz ülkämizde Milli bahar baýramy döwlet derejesinde bellenilip geçirilýär. Bu baýram doganlygyň-dostlugyň baýramy, täzelenişiň baýramy.Türkmen halkymyzyň gadymdan gelýän däp-dessurlaryna görä semeni bişirilip, goňşy-golamlara paýlanylýar, bir birege hoş sözler aýdylýar, ýagşy niýetler, arzuw-dilegler edilýär.Ýurdumyzyň ähli ýerlerinde bahar baýramy mynasybetli dürli baýramçylyk dabaralary geçirilýär. Biziň Döwlet medeniýet merkezimiziň Döwlet kitaphanasynda hem Halkara Nowruz baýramy mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi. Biziň bu dabarymyza dürli ýerlerden myhmanlar, döredijilik işgärleri, sungat ussatlary, ýazyjy-şahyrlar geldiler. Olar özleriniň ýürek buýsançlaryny ajaýyp goşgylardyr- gutlaglary bilen beýan edip, biziň baýramçylyk dabaramyzy uly şowhuna beslediler. Baýramçylyk dabarasynyň çäginde “ Nowruz-baharyň soltany” ady bilen giňişleýin kitap sergisi guraldy. Kitap sergisinde Hormatly Prezidentimiziň pähim paýhasyndan dörän, ajaýyp eserleri, ajaýyp zamanamyzyň waspyny ýetirýän, ösüşlerimizi dünýä ýaýýan ýazyjy-şahyrlarymyzyň kitaplary, Nowruz baýramy barada ýazylan edebiýatlar şeýle-de nusgawy şahyrlarymyzyň kitaplary ýerleşdirdi.Okyjylar bu sergä uly gyzyklanma bilen syn etdiler. Dabara gatnaşanlar bize beren ajaýyp bagty üçin, bagtyýar döwri üçin Hormatly Prezidentimize özleriniň alkyşlaryny we hoşallyk sözlerini aýtdylar.

 • Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda “Bagtyýarlyk-döwrüň şirin owazy, Zenanlar- durmuşyň bahary-ýazy! ” ady bilen halkara zenanlar güni mynasybetli geçirilen baýramçylyk dabarasy.

  Baýramçylyk dabarasynyň başynda zenanlara hormatly Prezidentimiziň pul sowgadynyň gowşurylyş dabarasy boldy. Baharyň ilkinji günlerinde käbelerimiziň, gelin-gyzlarymyzyň halkara 8-mart baýramçylygy giňden bellenilýär. Halkara zenanlar güni mynasybetli sekiz we şondan köp çagany dünýä indiren enelere hormatly Prezidentimiziň Karary bilen Türkmenistanyň “Ene mähri” diýen hormatly adynyň dakylmagy, döwrebap ýaşaýyş jaýlarynyň açarlarynyň gowşurylmagy we enelerimize, gelin-gyzlarymyza pul sowgadynyň berilmegi, bu mukaddesligiň belent sarpasydyr. Dabarada çykyş eden döredijilik işgärleri, ýazyjy-şahyrlar , kitaphana işgärleri hormatly Prezidentimiziň enelerimize, gelin-gyzlarymyza bolan beýik söýgüsi we olar üçin döwlet derejesinde edilýän aladalar hakynda täsirli söhbet etdiler we özleriniň zenanlara bagşlap ýazan ajaýyp goşgularyndan okap berdiler. Dabara gatnaşyjylar ähli enelerimizi, gelin-gyzlarymyzy Halkara zenanlar güni bilen gyzgyn gutlap, Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag, işleriniň rowaç bolmagyny arzuw etdiler.

 • “Gyz edebi gyzyl gül” atly wagyz nesihat çäresi.

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Zenanlar guramasy, Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet kitaphanasy bilen bilelikde guramagynda zenanlaryň arasynda wagyz nesihat çäresi geçirildi. Türkmen halky gelin-gyzlaryny ýüzüniň tuwagy, edebini bolsa namys tugy hasaplapdyrlar. Çärä gatnaşan myhmanlar Gyz maşgala enesinden öwüt- ündew alyp, ony durmuş çelgisine öwürýärler diýip bellediler. Zyýanly endiklerden daşda durmak, ýagşylygy ýaran edinmek halkymyzyň üýtgewsiz durmuş ýörelgesidir. Çärä gatnaşanlar sözüniň soňunda Gahryman Arkadagymyza alkyş sözlerini aýtdylar we onuň janynyň sag, işleriniň rowaç bolmagyny arzuw etdiler.

 • Bitaraplygymyzyň 25 ýyly mynasybýetli Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Aşgabat şäher komiteti we Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphasy bilen bilelikde geçirlen maslahaty

  Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphasynyň ilkinji partiýa guramasy hem-de Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Aşgabat şäher komiteti tarapyndan bilelikde “Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany” ýylyna bagyşlanyp, maslahat geçirildi. Onda Bitaraplygymyzyň gazanan netijeleri barada şeýle-de, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyny şöhratlandyrmak, raýatlarymyzyň watançylyk ruhuny has-da belende götermek, ýaş nesli Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda uly işleri durmuşa geçirmekde hemmämiziň mukaddes borjumyzdygy nygtaldy. Döwlet kitaphanasynda ençeme ýyllap, tapawutly işlän kitaphana işgärleriniň birnäçesine höweslendiriji sowgatlary gowşuryldy.

 • Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda “Arkadagly Watan – bagtyýar döwür” ady bilen geçirilen baýramçylyk dabarasy

  Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen 2020-nji ýyly “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” diýlip atlandyrylmagy mynasybetli “Arkadagly Watan – bagtyýar döwür” ady bilen baýramçylyk dabarasy geçirildi. Dabarada çykyş edenler: Kömek Kulyýew – Türkmen döwlet medeniýet institutynyň uly mugallymy, Hormatly Prezidentimiziň yglan eden “Türkmeniň Altyn asyry” bäsleşiginiň birnäçe gezek ýeňijisi, Türkmenistanyň Ýaşlar baýragynyň eýesi, ýazyjy; Gülşirin Hanowa – Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň radioýaýlymlar boýunça baş utgaşdyryjysy, Hormatly Prezidentimiziň yglan eden “Türkmeniň Altyn asyry” bäsleşiginiň birnäçe gezek ýeňijisi, şahyra; Oguljemal Orazdurdyýewa - Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň Hyzmat ediş bölüminiň I derejeli kitaphanaçysy, Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri; Ogultagan Orazgulyýewa – Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň oba hojalyk edebiýatlary bölüminiň esasy kitaphanaçysy, “Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 20 ýyllygyna” atly ýubileý medalynyň eýesi. “Arkadagly Watan – bagtyýar döwür” ady bilen geçirilen baýramçylyk dabarada çykyş edenler Hormatly Prezidentimiz tarapyndan ýurdumyzyň halkara derejesindäki abraýy we alnyp barylýan halk bähbitli işler barada nygtap geçdiler we Hormatly Prezidentimize jan-saglyk, işlerinde rowaçlyklar arzuw etdiler.

 • “Dünýä meşhur şanyň türkmen halysy”

  Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Türkmen milli halyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi mynasybetli “Dünýä meşhur şanyň türkmen halysy” atly hünärmenleriň arasyndal dabara geçirildi. . Dabara ýerleri kitaphana işgärlei, ýazyjy-şahyrlar, halyçylar we okyjylar gatnaşdylar. Il-güniň kalbyna deňelýän, nepis we owadan halylarymyz medeni mirasymyzyň iň ajaýyp sungat eseri hökmünde barha kämilleşýär. Gadymy däp-dessurlarymyza, milli mirasymyza çuňňur sarpa goýýan hormatly Prezidentimiz haly sungatyny mukaddeslik derejesine ýetirip, türkmen halysynyň şan-şöhratynyň äleme ýaýylmagyna giň ýol açdy. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen halyçylyk sungaty ösüşiň şaýoluna düşdi. Türkmen milli halyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi türkmen zenanlarynyň çeper elleriniň, uz barmaklarynyň gudraty bilen döredilen nepis halylarymyzyň dünýä bileleşigi tarapyndan ajaýyp sungat ýadygärligi hökmünde ykrar edilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Dabaranyň çäginde “Gözellik göwheri-türkmen halysy” ady bilen giňişleýin kitap sergisi gurnaldy.Dabara gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny arzuw etdiler.

 • “Arkadagyň ýoly bilen Bitaraplyk toýy bu gün”

  “Arkadagyň ýoly bilen Bitaraplyk toýy bu gün” atly Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Hemişelik Bitaraplygymyzyň 24 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk dabarasy geçirildi. Dabara dürli ýerlerden myhmanlar, ýazyjy-şahyrlar , kitaphanaçylar we okyjylar gatnaşdylar. “Türkmenistan- rowaçlygyň Watany” ýylymyzda, Garaşsyz döwletimiziň täze taryhyna altyn harplar bilen ýazylan ajaýyp wakalar örän köp boldy. Şu günler Garaşsyz Diýarymyz şanly Bitaraplygymyzyň 24-ýyllygy mynasybetli toý-baýramlara beslenýar. Mähriban Arkadagymyz Hemişelik Bitaraplygymyza laýyklykda sebitde parahatçylygy gorap saklamakda, dünýäde dost- doganlygy berkitmekde beýik işleri alyp barýar. Onuň alyp barýan ynsanperwer syýasaty, dostlukly gatnaşyklary bu gün dünýä dolýar. Şol üstünlikli gatnaşyklaryň miwelerini bolsa Diýarymyzyň täze taryhynyň her bir sahypasynda görmek bolýar. Dabaranyň çäginde “Bitarap sen, berkarar sen Diýarym” ady bilen giňişleýin kitap sergisi gurnaldy.Dabara gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny arzuw etdiler.

 • “Hormatly Prezidentimiziň eserleriniň dünýä jemgyýetçiligindäki orny”

  Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda hormatly Prezidentimiziň Özbegistan Respublikasyna iş saparynyň üstünlikli geçmegine bagyşlanyp “Hormatly Prezidentimiziň eserleriniň dünýä jemgyýetçiligindäki orny” dogrusynda kitaphanaçylaryň arasynda giňişleýin söhbetdeşlik guraldy. Bu söhbetdeşlikde çykyş edenler Gahryman Arkadagymyzyň dünýä nusgalyk ynsanperwer işleri,dürli ýurtlar, şol sanda Özbegistan Respublikasy bilen goňşyçylyk, medeni- gumanitar, ykdysady, dost-doganlyk gatnaşyklary hakynda giňişleýin söhbet etdiler. Özbegistanda Hormatly Prezidentimiziň birnäçe ajaýyp eserleri özbek dillinde terjime edilip okyjylara ýetirildi.Olardan: “ Bagtyýarlyk- saglykdan başlanýar”, “Çaý- melhem hem ylham”, “Medeniýet halkyň kalbydyr”, “Janly rowaýat” we beýleki gymmatly kitaplary iki ýurdyň dost-doganlyk gatnaşyklarynda çuň mana eýedir. Iş saparyň çäklerinde Hormatly Prezidentimize Özbegistanyň Ylymlar akademiýasynyň”hormatly akad emigi” diýen hormatly at berildi. Çykyş edenler bular hakynda giňişleýin söhbet etmek bilen, özbek hem-de türkmen halklarynyň arasyndaky dostluk gatnaşyklarynyň barha ösýändigini nygtadylar.

 • “Beýik işleň rowaç alsyn Arkadagly Watanym!”

  Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Milli Liderimiz tarapyndan Hormatly atlara mynasyp bolan medeniýet Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Milli Liderimiz tarapyndan Hormatly atlara mynasyp bolan medeniýet we sungat işgärlerine bagyşlap, “Beýik işleň rowaç alsyn Arkadagly Watanym!” atly edebi-sazly dabarasy geçirildi. Bu baýramçylyga ýurdumyzyň medeniýet we sungat ussatlary, ýaş teatr artistleri gatnaşdylar. Dabarada hormatly Prezidentimiziň alyp barýan syýasaty netijesinde medeniýet we sungat ulgamynda alnyp barylýan uly işler barada hem-de bu ugurdan zähmet çekýän medeniýet işgärleriniň öz goşýan goşandy barada giňişleýin gürrüň berildi. Şeýle-de baýramçylyk dabarasynda Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatryndan gelen ýaş artistler öz gülküli sahnalary bilen çykyş etdiler. Bu dabaranyň çäklerinde “Medeniýet halkyň kalbydyr” atly giňişleýin kitap sergisi hem gurnaldy. Bu kitap sergisinde hormatly Prezidentimiziň kitaplary, medeniýete we sungata degişli şeýle-de gazet-žurnalyň sahypalarynda medeniýet ulgamyna degişli makalalar ýerleşdirildi. we sungat işgärlerine bagyşlap, “Beýik işleň rowaç alsyn Arkadagly Watanym!” atly edebi-sazly dabarasy geçirildi. Bu baýramçylyga ýurdumyzyň medeniýet we sungat ussatlary, ýaş teatr artistleri gatnaşdylar. Dabarada hormatly Prezidentimiziň alyp barýan syýasaty netijesinde medeniýet we sungat ulgamynda alnyp barylýan uly işler barada hem-de bu ugurdan zähmet çekýän medeniýet işgärleriniň öz goşýan goşandy barada giňişleýin gürrüň berildi. Şeýle-de baýramçylyk dabarasynda Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatryndan gelen ýaş artistler öz gülküli sahnalary bilen çykyş etdiler. Bu dabaranyň çäklerinde “Medeniýet halkyň kalbydyr” atly giňişleýin kitap sergisi hem gurnaldy. Bu kitap sergisinde hormatly Prezidentimiziň kitaplary, medeniýete we sungata degişli şeýle-de gazet-žurnalyň sahypalarynda medeniýet ulgamyna degişli makalalar ýerleşdirildi.

 • Halkara sergi

  2019-njy ýylyň 5-6 njy noýabrynda Türkmenistanyň Söwda- senagat edarasynyň binasynda “Kitap- hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly” atly neşir önümleriniň XIII halkara kitap sergi- ýarmarkasy we ylmy maslahat geçirildi. Bu sergi ýarmarkasynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy hem sergi gurady. Indi adat bolşy ýaly, ýurdumyzda geçirilýän bu ýarmarka gatnaşanlar dürli ýurtlaryň edebiýatlary we neşir önümleri şeýle hem Döwlet kitaphanasynyň kitaplary bilen tanyş boldular. Döwlet kitaphanasynyň guran sergisinde hormatly Prezidentimiziň ýazan ajaýyp eserleri, çeper edebiýatlar, şeýle hem edebi mirasymyza degişli kitaplar öz beýanyny tapdy. Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasyna şu ýylda şol geçirilen “Kitap- hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly” atly neşir önümleriniň XIII halkara kitap sergi- ýarmarkasyna we ylmy maslahatyna gatnaşanlygy üçin Diplom gowşuryldy. Şeýle halkara kitap sergi- ýarmarkasynyň guralmagy daşary ýurtlar bilen biziň ýurdumyzyň mundan beýläk hem dost-doganlyk, medeni gatnaşyklarynyň has hem pugtalanmagyna getirer.

 • Tegelek stoluň başyndaky söhbetdeşlik.

  “Kitap-hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly” atly neşir önümleriniň XIII halkara kitap sergi-ýarmarkasynyň çäklerinde Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda “Halklaryň gadymy mirasyny aýawly saklamakda we wagyz etmekde kitaplaryň tutýan orny” ady bilen tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik guraldy. Bu söhbetdeşlige Udmurdystan Respublikasynyň “Udmurtiýa” kitap neşirýatynyň baş redaktory Grýazýew G.G., Eýran Yslam Respublikasynyň Gürgendäki uniwersitetiniň ylmy işgäri, “Magtymguly” neşirýatynyň ýolbaşçysy Orazmuhammet Sarly, Russiýanyň YA-nyň Sibir şahamçasynyň ylmy-tehniki institutynyň esasy ylmy işgäri, taryh ylymlarynyň kandidaty Alişewskaýa S.N., şeýle-de milli “Galkynyş” kitap merkeziniň hem-de Türkmenistanyň Döwlet kitaphanasynyň hünärmenleri gatnaşdylar. Myhmanlar öz zähmet çekýän pudaklary barada, kitap baýramçylygyna getiren neşir önümleri olaryň many-mazmuny barada täsirli gürrüň berdiler. Çykyşlarynyň dowamynda Türkmenistan döwleti, gözel paýtagtymyz barada örän buýsançly sözleri aýtdylar hem-de myhmansöýer türkmen topragyna gelip, türkmen halky bilen didarlaşmaga, tanyşmaga döredilen şeýle mümkinçilikler üçin çyn ýürekden çykýan minnetdarlyklaryny bidirdiler. Halklaryň gadymy mirasyny öz sahypalarynda jemleýän kitaplary okyjylara wagyz etmekde hyzmat etmegiň döwrebap usullary baradaky kitaphana işgärleriniň çykyşlary hem täsirli boldy. Kitaplar hakykatdan hem dünýäniň haklaryny parahatçylyga, hyzmatdaşlyga çagyrýan dost-doganlyk köprüsi bolup hyzmat edýär. Munuň şeýledigini “Kitap-hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly” atly neşir önümleriniň XIII halkara kitap sergi-ýarmarkasy onuň çäklerinde geçirilen ylmy maslahat we paýtagtymyzyň dürli künjeklerinde ýaýbaňlandyrylan medeni köpçülikleýin çäreler hem aňryýany bilen subut etdi.

 • “Berekediň egsilmesin, bol hasylly topragym ”

  Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Hasyl baýramy mynasybetli “Berekediň egsilmesin, bol hasylly topragym ” atly baýramçylyk dabarasy geçirildi. Bu baýramçylyga ýurdumyzyň oba hojalyk işgärleri, tanymal ýazyjy-şahyrlary, döredijilik işgärleri gatnaşdylar. Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan syýasaty netijesinde oba hojalyk ulgamynda ýetilen sepgitler, edermen babadaýhanlarymyzyň gazanan üstünlikleri barada giňişleýin gürrüň berildi. Şeýle-de baýramçylyk dabarasynda ýazyjylardyr-şahyrlar Gahryman Arkadagymyz barada, şeýle-de ýurdumyzdaky döwlet derejesindäki giňden bellenilýän hasyl baýramy mynasybetli ýazylan goşgulary bilen çykyş etdiler. Bu baýramçylyk dabarasynyň çäklerinde “Berekediň egsilmesin, bol hasylly topragym” atly giňişleýin kitap sergisi hem gurnaldy. Bu kitap sergisinde hormatly Prezidentimiziň kitaplary, oba hojalygyna degişli ylmy kitaplar şeýle-de gazet-žurnal makalalarynda oba hojalygyna degişli makalalar ýerleşdirildi. Bu kitap sergisi baýramçylyk dabarasyna gatnaşan myhmanlarda oba hojalygynyň ösüşleri barada maglumat almaklaryna mümkinçilik döretdi.

 • “Türkmenistan öňe barýar eziz Arkadag bilen”

  Gatnaşanlar: Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň ýolbaşçylar topary, Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň işgärleri we myhmanlar. Çykyş edenler: Ogulbeg Jumaýewa-„Nesil“ gazetiniň bölüm redaktory. Dursun Tekäýewa-„Adalat“ gazetiniň uly habarcysy. Oguljemal Orazdurdyýewa-Döwlet kitaphanasynyň Hyzmat ediş bölüminiň 1-nji derejeli kitaphanaçysy,Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri. Baýrambibi Ataýewa -Döwlet kitaphanasynyň Hyzmat ediş bölüminiň bölümçe müdüri. Jumaýewa O:. Milli medeniýetimiz, sungatymyz halkymyzyň ruhy ýüzüdir, aň-düşünje derejesidir. Hut şu nukdaýnazardan ugur alyp mähriban Arkadagymyz milli medeniýetimizi, sungatymyzy gorap saklamaga, has-da ösdürmäge, baýlaşdyrmaga uly üns berip, bu ugurda döwlet derejesinde düýpli işleri amala aşyrýar. Medeniýetimiziň, sungatymyzyň ösmegine we kämilleşmegine uly goşant goşan medeniýet, sungat ussatlarymyz abraýly döwlet sylaglaryna, hormatly atlara, Şa serpaýlaryna mynasyp bolýar. Hormatly Prezidentimiziň Şa serpaýyna mynasyp bolan ähli medeniýet we sungat işgärlerini tüýs ýürekden gutlaýarys. Türkmen medeniýetiniň we sungatynyň gülläp ösmegi üçin ähli şertleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, başy dik bolsun, alyp barýan işlerinde uly üstünlikler ýar bolsun! Tekäýewa D: Hormatly Prezidentimiziň: „Eziz Watanymyzyň Garaşsyzlygyny almagy diňe bir Türkmenistanyň raýatlarynyň däl, taryhyň dürli döwürlerinde ýer ýüzüniň ençeme ýurtlaryna düşen ildeşlerimiziň hem ykbalyna täsir etdi. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmen döwleti dünýäniň ähli türkmenleriniň ata Watanyna öwrüldi“ diýşi ýaly, Garaşsyzlyk olary-da berkarar Watanly etdi. Parahatçylygymyzyň , asuda asmanymyzyň kepili bolan hemişelik Bitaraplygymyzyň gözbaşynda-da Garaşsyzlyk gudraty durandyr. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen bellenilýän Garaşsyzlygyň 28 ýyllyk toýy bilen ähli ildeşlerimizi gutlady. Şeýle hem öz ýürek buýsanjyny „Ene“, „Arkadag“, „Ýaşa Garaşsyzlyk“ atly goşgularyny okap bermek bilen beýan etdi. Orazdurdyýewa O: Bäş müňýyllyk şöhratly geçmişi, şu günki bagtyýarlygy, aýdyň geljege bolan ynamy bilen ösüşlerden nurlanýan her güni belent sepgitleri nazarlaýan Garaşsyz Diýarymyzy gün kibi çoýýan milli Liderimiziň başda durmagynda haýran galdyryjy derejede özgerýän Türkmenistan Watanymyzy görmäge göz gerek taryplamaga söz gerek. Ata Watanymyzyň nurana geljegini sagdyn, bilimli, ruhubelent ýaşlarda görýän Gahryman Arkadagymyz ösüp gelýän ýaş nesliň watansöýüji ýaşlar bolup ýetişmegi, okamagy, döretmegi, işlemegi hem-de oňat dynç almagy barada taýsyz tagallalar edýär. „Türkmenistan rowaçlygyň Watany“ ýylynda ýaşlar üçin şeýle ajaýyp mümkinçilikleri döredip beren mähriban Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, il-ýurt bähbitli alyp barýan işleri hemişe rowaçlyklara beslensin. Ataýewa B: Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe “Türkmenistan rowaçlygyň Watany” ýylynda geçirilýän“Türkmenistanöňe barýar eziz Arkadag bilen” atly baýramçylyk çäresi bilen , şeýle hem ýetip gelýän Türkmenistanyň halk maslahaty we ,Mukaddes şanly Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllyk baýramçylygy bilen tüýs ýürekden gutlady. Bize şu ajaýyp bagtyýar durmuşy peşgeş beren Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, belent başynyň aman bolmagyny arzuw etdi. Şeýle hem özüniň Ýürek buýsanjyny goşgy setirlerine geçirip „Arkadagyň ýoly bilen“, “Garaşsyzlyk baýramyn“,“Ýoluňyz rowan Arkadag“, „Bitarap Türkmenistan“ atly goşgularyny labyzly edip okap berdi.

 • “Türkmenistan – rowaçlygyň Watany”

  “Türkmenistan – rowaçlygyň Watany” ýylyna bagyşlanan baýramçylyk dabarasy örän täsirli geçdi. Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan syýasaty netijesinde biziň watanymyz gülleýär, gül açýar. Ýetilen sepgitler barada, şeýle-de medeniýet pudagyndaky alnyp barylýan işler barada giňişleýin gürrüňler edildi. Baýramçylyk dabaramyza çykyş etmäge gelen myhmanlar hormatly Prezidentimiziň il-ýurt üçin edýän atalyk aladalaryna köp sag bolsun aýtdylar.

 • “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri”

  Hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly ensiklopedik kitabyň nobatdaky ХI-nji tomy biziň pederlerimiziň örän baý mirasyny, halk tebipleriniň tejribesinden dörän gymmatlyklary öwrenmekligiň dowamy bolup durýar. Kitapda 118 sany türkmen topragynda ösýän dermanlyk ösümlikler barada doly we düýpli maglumatlar berilýär. Bu kitap ýokary derejede Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan çapdan çykan. Bu kitabyň 302-nji sahypasynda derman ösümlikleriň atlarynyň türkmençe, latynça we rusça sözlügi ýerleşdirilen. Mundan başgada 306-311 sahypalarynda bolsa dermanlyk çig mallary ýygnamaklygynyň senenamasy berilýär hemde kitabyň soňynda bolsa peýdalanylan edebiýatlaryň sanawy berilýär. Kitabyň esasy maksady lukmançylyk ulgamynyň işgärlerine,dermanlyk çig mallary taýýarlaýanlara we ýygnaýjylara, öňki bar bolan maglumatlaryny giňeltmekden ybaratdyr.

 • “ Arzuwlary altyn eýýama öwren Türkmenistan –rowaclygyň Watany” ady bilen geçirilen edebi duşuşyk

  Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda “Arzuwlary altyn eýýama öwren Türkmenistan –rowaclygyň Watany” ady bilen geçirilenn edebi duşuşyk agşamynda edilen söhbetler halkymyzyň agzybirliginiň we jebisliginiň, müňýyllyklaryndan gözbaş alyp gaýdýan beýik mertebesiniň,watansöýüjilik buýsanjynyň,parahatçylyk söýüji, hoşniýetli we dostluk ýörelgeleriniň hasda berkeýändiginiň açyk görkezdi.
  Eziz Diýarymyzyň ösüşleri bizde uly buýsanç we şatlyk döredýär. Ýokarda agzaýşymyz ýaly hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda ähli işler rowaç alýar. Ajap eýýamda hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyz ykdysady, syýasy we medeni taýdan barha ösüp, buýsandyryjy sepgitlere ýetilýär.Ata Watanmyzda bolup geçýän bimöçwer özgertmeler beýleki ulgamlar bilen bir hatarda, halkyň kalbyna deňelýän medeniýetiň ösmegine badalga berýär. Medeniýet bäş müňýyllyk geçmiş taryhly türkmeniň mähir- muhabbete eýlenen köňül nagmasydyr.

 • "Eýýamyň binagärlik keşbi – Watanymyzyň rowaçlygynyň we abadançylygynyň nyşany" ady bilen geçirilen söhbetdeşlik

  Giriş sözini we söhbetdeşligi alyp baran : Döwlet kitaphanasynyň Döwlet we jemagat kitaphanalarynyň işini utgaşdyryjy bölüminiň baş kitaphanaçysy Şirliýewa Annagül, Söhbetdeşligiň esasy mazmuny : Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda “Türkmenistan – rowaçlygyň Watany” diýip atlandyrylan 2019-njy ýylda dürli pudaklar bilen bir hatarda, gurluşyk ulgamynda uly işlere badalga berilendigini aýdyp, şu geçirilýän söhbetdeşlige “Güýçgurluşyk we Taslama gözegçiligi” Hojalyk jemgyýetiniň Hil boýunça inženeri hem-de şol kärhananyň şikes tapyjy işgäri. Döwlet kitaphanasynyň Patent-tehniki edebiýatlar bölüminiň esasy kitaphanaçysy. Döwlet kitaphanasynyň kitap saklanýan bölüminiň bölümçe müdiri. Döwlet kitaphanasynyň Kitap saklanýan bölüminiň müdiri.
  “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyndan” ugur alyp, Garaşsyz hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň durnukly ösüş ýolunda geljekde amala aşyryljak işleriň, ýetilmeli sepgitleriň, göz öňünde tutulýan ykdysady ösüşleriň ugry kesgitlenilýär. Şu maksatnama laýyklykda paýtagtymyzda dünýä ülňülerine laýyklykda gurulýan ajaýyp binalar we dürli maksatly desgalar, älemgoşar reňkli güllere beslenen seýilgähler, köp sanly suw çüwdürimleri bu günki gün ak şäherimiz Aşgabadyň gözelligine görk goşýandygy barada uly buýsanç bilen gürrüň etdiler.

 • "Medeniýet galkynýar Arkadag bilen" ady bilen geçirilen baýramçylyk dabarasy

  Gatnaşýan myhmanlar:
  1. Türkmenistanyň halk artisti, professor Nurmuhammet Keşikow
  2. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynyň edebiýat bölüminiň müdiri, Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri Berdi Bäşimow.
  4.Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýiniň usulýet işleri bölüminiň müdiri Läle Annamyradowa.
  5. Döwlet kitaphanasynyň Hyzmat ediş bölüminiň esasy kitaphanaçysy Jeren Sadykowa.
  6. Türkmen döwlet medeniýet institutynyň wäşi talyplary.
  Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününi belläp geçmek üçin alnyp barylýan işler barada we Türkmenistan döwletimizde milli sungatymyzy ösdürmäge ussat halypalaryň bitirýän işleri barada bellenip geçiler. Baýramçylyk dabarasynyň çäginde Döwlet kitaphanasynyň gaznasyndan “Medeniýet-halkyň kalbydyr” ady bilen giňişleýin kitap sergisi guralar we umumy habar beriş serişdelerine, ýagny döwürleýin neşirlere, teleradioýaýlymlara maglumatar beriler, söhbetler guralar.

 • "Rowaç döwrüň belent ruhy, Arkadagyň kitaplary" ady bilen geçiren bäsleşigi

  Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň Milli merkezi geňeşiniň ,Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň merkezleşdirlen kitaphanalar ulgamynyň kitaphanalarynyň hünärmenleriniň arasynda „Türkmenistan- rowaçlygyň Watany“ ýylynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli „Rowaç döwrüň belent ruhy, Arkadagyň kitaplary „ ady bilen bäsleşik geçirildi. Bäsleşikde esasan merkezi kitaphananyň hem-de olaryň şahamçalarynyň işgärleri hormatly Prezidentimiziň ýazan “Enä tagzym- mukaddeslige tagzym“ we birnäçe ajaýyp eserleri hakynda, olarda ýerleşdirilen rowaýatlar esasynda bäsleşdiler, gysgajyk sahnalary ýerine ýetirdiler. Bu bäsleşikde üstünlikli çykyş eden kitaphana işgärlerine Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň Milli merkezi Geňeşi , Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi tarapyndan gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.

 • "Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni" ady bilen geçiren söhbetdeşligi

  Giriş sözini we söhbetdeşligi alyp baran : Döwlet kitaphanasynyň bölüm müdir Kakaýewa Altyn.
  Söhbetdeşligiň esasy mazmuny
  : Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda bellenip geçirilýän medeniýet we sungat işgärleriniň we Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetly geçirilýän söhbetdeşlige Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň MKU-nyň kitaphanasyň K. Gurbannepesow ad. şahamça müdiri hem-de Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasynyň Merkezi Ylmy kitaphanasynyň Bölüm müdiri, Döwlet kitaphanasynyň we Ahal welaýat kitaphanasynyň kitaphanaçylary, Balkan welaýatynyň Serdar şaheriniň Merkezi şaher kitaphanasynyň müdiri, Mary welaýatynyň Mary şäher kitaphanasynyň kitaphanaçysy, Lebap welaýat kitaphanasynyň baş kitaphanaçysy, Daşoguz welaýatynyň Çagalar kitaphanasynyň kitaphanaçylarynyň gatnaşmagynda söhbetdeşlik geçirildi. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdymyzda medeniýetiň we sungatyň ösýändigi, kitaphana ulgamynda döwrebap işleriň alnyp barylýandygy barada gyzykly gürrüň edildi.

 • “Gözelligiň nusgasy sensiň, türkmen halysy” atly edebi duşuşygy

  Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli “Gözelligiň nusgasy sensiň, türkmen halysy” atly edebi duşuşyk geçirildi. Hormatly Prezidentimiziň tagallalary esasynda türkmen haly sungaty dünýä ýaýraýar. Türkmen halysy özünde milli öwüşgini saklamak bilen birlikde dünýäniň dürli künjeklerinde tanalýar. Türkmen halylary diňe biziň ýurdymyzda däl, eýsem dünýäniň dürli künjeklerinde guralýan sergilerde bu inçe sungatyň kämilligini arşa göterip gelýär. Müňýyllyklaryň dowamynda olar özüniň altyn öwüşgini bilen türkmen taryhyndan habar berýär. Halynyň dokalşynyň, oňa salynýan nagyşlaryň her biri bir eser bolup, oňa düşünen adamyň öňünde bir syrly kitabyň manysy açylýan ýalydyr. Halyda türkmen baharynyň täsin gözelligi, dag ýerinde dagy, çöl ýerinde çöli, derýasy-deňzi bolan tebigatyň durky janlanýar.

 • GDA-nyň ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça döwletara gaznasynyň bu kitaphana sowgatlyk kitaplary gowşuryş dabarasy

  GDA-nyň agza ýurtlarynyň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň XIV forumyň çäklerinde Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň sergiler merkezinde GDA-nyň ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça döwletara gaznasynyň bu kitaphana sowgatlyk kitaplary gowşuryş dabarasy bolup geçdi. Onda çykyş edenler kitabyň gymmatlygy, kalplary ýakynlaşdyrmakda ähmiýeti dogrusynda täsirli gürrüňleri etdiler. Sowgat berlen kitaplaryň arasynda soňky ýyllaryň iň gowy neşirleri, şeýle hem rus nusgawy we häzirki zaman edebiýatlary bar.

 • "Bagt kanunym adalatyň binýady, parlaýar diýarda bagtyň baýdagy" atly dabarasy

  „Türkmenistan- rowaçlygyň Watany “ ýylymyzda öz bilşimiz ýaly, her bir günümiz ajaýyp ösüşlere, rowaç işlere beslenýär. Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda geçirilen “ Bagt kanunym adalatyň binýady, parlaýar diýarda bagtyň baýdagy ”atly baýramçylyk dabarasy hem örän täsirli boldy. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününiň bilelikde bellenilmegi ýöne ýerden däldir. Her bir ýurduň syýasy- jemgyýetçilik durmuşynda onuň Konstitusiýasy möhüm orun eýeleýär. Çünki Konstitusiýa döwletiň syýasy we jemgyýetçilik gatnaşyklarynyň berk sütüni bolmak bilen, raýatlaryň we adamlaryň azatlygyny, hukuklygyny ileri tutmakda iň ygtybarly gorag hasaplanýar. Baş kanunymyzdan güýç, kuwwat alýan ýaşyl baýdagymyz döwletliligiň, erkinligiň, bakylygyň, parahatçylygyň, kepili bolup arassa asmanyň astynda parahat zeminiň üstünde baky pasyrdap dursun!

 • Beýik Ýeňşiň 74-ýyllygyna bagyşlanyp “Ýeňiş bolup girdiň taryh gatyna“ ady bilen geçirilen dabara

  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe abadan ýaşaýşyň gadyryny bilip ýaşaýan halkymyzyň bu gün Beýik Ýeňşiň 74-ýyllygyny uly buýsanç bilen belleýär. 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşy türkmen halkynyň, söweş meýdanynda, tylda-da görkezen gahrymançylykly, edermenlikleri hiç wagt ýatdan çykmaýar. Dabara gatnaşan myhmanlar Beýik Watançylyk urşy ýyllarynda türkmen halkynyň görkezen gahrymançylygy, ene-mamalarymyzyň ýowa giden gerçeklerimiziň ornunda zähmet çekip, görkezen mertligi hakynda aýdyp geçmek bilen ,pederlerimiziň watan goramakdaky ýol-ýörelgeleriniň biziň şu günki ýaşlarymyz üçin uly terbiýe mekdebidigni nygtadylar.

 • TÜRKMEN BEDEWINIŇ MILLI BAÝRAMY MYNASYBETLI GEÇIRILEN DABARASY

  Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi. Dabaranyň çäginde “ Kamatyna älem haýran bedewiň” ady bilen giňişleýin kitap sergisi hem guraldy. Bu dabaraly maslahata ýurdumyzyň tanymal atşynaslary, döredijilik işgärleri, şahyrlardyr-ýazyjylar gatnaşdylar.

 • “MILLI MIRASYMYZ HALKYŇ HAZYNASY” ATLY EDEBI DUŞUŞYGY

  Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň “Milli mirasymyz halkyň hazynasy” atly edebi duşuşygy geçirildi. Duşusygyň dowamynda Ganryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde halkymyzyň asyrlar aşyp gelen gadymy gymmatlyklaryny, söhratly taryhyny, milli medeni mirasyny öwrenmeklige, dünýä ýaýmaklyga uly üns berilýändigi barada gürrüň edildi. Dabara gatnaşan myhmanlar: Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasynyň Magtymguly adyndaky dil-edebiýat we milli golýazmalar institutyny Ylmy-teswir bölüminiň esasy ylmy işgäri Gurbangül Guzuçyýewa; Türkmen milli konserwatoriýasynyň halk sazy kafedrasynyň uly mugallymy,Türkmenistanyň halk artisti, Magtymguly adyndaky Halkara baýragyň eýesi Akmyrat Çaryýew; Türkmenistanyň Alp-Arslan adyndaky milli drama teatryndan Türkmenistanyň at gazanan artisti Isgenderowa Hurma we şol teatryň wäşi artistleri; Oguz han adyndaky “Türkmenfilm” birleşiginiň Baş redaktorynyň orunbasary Şirli Mollaýew; Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty müzeýiniň ylmy barlag bölüminiň müdiri Söýün Sähetgylyjow.

 • “KITAPHANALARDA SANLY ULGAM” ADY BILEN GEÇIRILEN USULY MASLAHAT

  Bitewi elektron kitaphana ulgamynyň işini kämmileşdirmek we internet tory arkaly kitaphanalaryň maglymat binýadyny baýlaşdyrmak maksady bilen Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda “Kitaphanalarda sanly ulgam” ady bilen usuly maslahat geçirildi. Ýurdumyzyň kitaphanalarynyň iş tejribelerini baýlaşdyrmak, okyjylary kitaphana çekmegiň döwrebap usullaryny durmuşa ornaşdyrmak, kitaphanalary elektronlaşdyrmagyň kämilleşdirişiniň ýollaryny öwrenmek, kiitaphananyň habar beriş çeşmeleriniň peýdalanyşyny ýokarlandyrmak hem-de kitaphana hünärmenleriniň ukyplaryny, başarnyklaryny seljermek barada gürrüň edildi. Medeniýet ulgamynda saýtlary döretmek we mahabatlandyrmak işlerini amala aşyrmak, şeýle-de internetde elektron kitaphana ulgamynyň işlerini kämilleşdirmegiň inçe tilsimleri barada, internet torunyň bökdençsiz işlemegi üçin bir näçe maslahatlar we düşündirişler berildi. Gatnaşan myhmanlar: Babaýew Maksat- Türkmenistanyň Şekilendiriş sungaty muzeýiniň mahabatlandyryş–neşir edijilik bölüminiň müdiri; Allaberenow Öwlýaguly “Nokat kompýuter” hojalyk jemgyýetiniň wekili; Aşgabat şäheriniň, welaýat kitaphanalarynyň müdirleri we hünärmenleri gatnaşdy. Maslahata gatnaşyjylar bilen döwletli maslahatyň dowamy“tegelek stoluň” başynda işjeň dowam edip. kitaphana ulgamynyň kämilleşmegine aýratyn üns berýän medeniýetiň hak howandary Mähriban Arkadagymyza hoşşalyk sözlerini aýtdylar.

 • “NOWRUZ BAHARYŇ SOLTANY” ADY BILEN MILLI BAHAR BAÝRAMYNA BAGYŞLANYP GEÇIRILÝÄN BAÝRAMÇYLYK DABARASY

  Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda“Nowruz baharyň soltany” ady bilen Milli bahar baýramyna bagyşlanyp baýramçylyk dabarasy geçirildi. Dabara gatnaşan myhmanlar: Abdylhalyk Jumadow - Türkmenistanyň Prezidentiniň ”Türkmeniň Altyn asyry” atly bäsleşiginiň ýeňijisi, ”Watana bolan söýgüsi üçin” medalynyň eýesi, “Medeniýet” žurnalynyň bölüm redaktory; Ýazgeldi Saryýew - Nyýazow ad. Türkmen Oba hojalyk uniwersitetiniň uly mugallymy; Akjemal Saparowa- halypa kärdeşimiz,”Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri”; Ogultagan Orazgulyýewa- halypa kärdeşimiz, ”Garaşsyzlygyň 20 ýyllygy” ýubileý medalynyň eýesi. Müňýyllyklardan gözbaş alyp gaýdýan, parahatçylyk, dostluk, ynsanperwerlik we hoşniýetli goňşuçylyk däplerini, umumadamzat ýörelgelerini dabaralandyrýan baýramlaryň biri hem gadymy Nowruz baýramydyr.Bu günki –gün Nowruz baýramy halklaryň arasynda parahatçylygy berkidýän hem-de Gündogar halklarynyň taryhy- medeni däp-dessurlaryny dünýä ýaýýan halkara baýramy hökmünde giňden bellenilýär diýip bellediler. Söhbediniň soňunda täze döreden goşgularyndan okap berdiler, seýle de hormatly Prezidentimize jan-saglyk, işlerinde rowaçlyklar arzuw etdiler.

 • >

  “ZEMINIŇ BEZEGI - MÄHREM ENELER” ADY BILEN GEÇIRILEN BAÝRAMÇYLYK DABARASY

  Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda “Zeminiň bezegi- mährem eneler” ady bilen geçirilen baýramçylyk dabarasynda “Türkmenistan–rowaçlygyň Watany” ýylynda Halkara zenanlar gününiň dabaralarynyň aýratyn joşguna eýe bolýandygy, milli mirasymyzy öwrenmekde, baýlaşdyrmakda ,wagyz etmekde hem-de geljekki nesillere ýetirmekde gelin-gyzlarymyzyň hyzmatynyň örän ulydygyny bellemek bilen, olaryň döredýän ajaýyp sungat eserleri dünýä sungatynyň genji- hazynasydygyny, deňsiz- taýsyz gymmatlykdygyny gürrüň berdiler.Söhbediniň soňunda täze döreden goşgularyndan okap berdiler. Dabara gatnaşan mynmalar: Dursun Tekäýewa- “Dünýä edebiýaty” žurnalynyň bölüm redaktory, şahyr Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň Altyn asyry” bäsleşiginiň ýeňijisi; Döwletmyrat Nuryýew- „Türkmenistanyň at gazanan žurnalisti“, ýazyjy; Goçy Annasähedow- ”Garaşsyzlygyň 20 ýyllygy“ ýubileý medalynyň eýesi, Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň Altyn asyry” bäsleşiginiň ýeňijisi, ýazyjy.

 • "TÜRKMENISTAN MEDENIÝETIŇ MEKANY" ATLY GEÇIRILEN SÖHBETDEŞLIGI

  Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň Döwlet we jemagat kitaphanalarynyň işini utgaşdyrmak bölüminiň, “Türkmenistan medeniýetiň mekany“ atly söhbetdeşliginiň dowamynda medeniýetimizi halkymyzyň kalbyna deňeýän Hormatly Prezidentimiz türkmen medeniýetiniň çyn howandarydyr. Türkmen medeniýeti baradaky ylmy maglumatlar toplanan, taryhyň gülleýiş zamanlaryndan söz açýan, şeýle-de belent mertebeli Arkadagymyzyň köp ugurly pikir ýöretmeleriniň, çuňňur ylmy seljermeleriniň esasyny özünde jemleýän, türkmen halkynyň milli medeni mirasyny ylmy maglumatlaryň üsti bilen beýan edýän birnäçe kitaplary ýazyp halkyna sowgat berýändygy barada söhbet etdiler .