BIZIŇ TÄZELIKLERIMIZ

 • “Magtymguly” atly ajaýyp kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy.

  Türkmenistanyň  Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda  Döwlet kitaphanasy, B.Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy we Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamy bilen bilelikde türkmen halkymyzyň akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp täze çapdan çykan “Magtymguly” atly ajaýyp kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň …

  DOWAMY
 • “Magtymguly” atly ajaýyp kitaba syn.

  Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň Neşirleri toplaýyş bölümi türkmen halkymyzyň akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp täze çapdan çykyp halkymyza gowuşan “Magtymguly” atly ajaýyp kitaby boýunça kitaphana synyny geçirdi.

  Bu kitaphana  synyna gatnaşan kitaphana işgärleri, okyjylar we talyplar türkmeniň akyldar şahyry Magtymgulynyň döredijiligi öz …

  DOWAMY
 • Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp täze çapdan çykyp halkymyza gowuşan “Magtymguly” atly ajaýyp kitap hakynda söhbetdeşlik

  “Magtymguly Pyragy” medeni-seýilgäh toplumynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy, “Altyn asyr:Türkmenistan” teleýaýlymy bilen bilelikde       türkmen halkymyzyň akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp täze çapdan çykyp halkymyza gowuşan “Magtymguly” atly ajaýyp kitap hakynda söhbetdeşlik geçirildi. Öz bilşimiz ýaly häzirki ajaýyp döwrümizde beýik şahyryň täze kitaby …

  DOWAMY
 • “Türkmen halysynyň baýramy” mynasybetli tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik.

  Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti we Döwlet kitaphanasy hem-de Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar instituty bilen bilelikde “Türkmen halysynyň baýramy” mynasybetli tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşlikde çykyş edenler  biziň ene-mamalarymyzdan miras galyp biziň şu günlerimize …

  DOWAMY
 • “Kitap we kitaphana işi hakynda” söhbetdeşlik

  Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda “Aşgabat” teleýaýlymy tarapyndan “Kitap we kitaphana işi hakynda” söhbetdeşlik geçirildi. Häzirki döwürde Türkmenistanda kitaba bolan özboluşly garaýyş has-da aýdyň ýüze çykýar.    Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde, ýurdumyzyň kitaphanalar ulgamynda alnyp barylýan işler döwrebap guralyp, bu işde dünýä tejribesinden …

  DOWAMY
 • “Magtymguly Pyragy” medeni-seýilgäh toplumynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy, “Miras”teleýaýlymy bilen bilelikde “Magtymguly Pyragy köňülleriň çyragy”atly söhbetdeşligi geçirildi.

  “Magtymguly Pyragy” medeni-seýilgäh toplumynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy, “Miras”teleýaýlymy bilen bilelikde “Magtymguly Pyragy köňülleriň çyragy”atly söhbetdeşligi geçirildi.

  Söhbetdeşlikde çykyş edenler Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry
  Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli ” Magtymguly
  Pyragy köňülleriň çyragy” ady bilen söhbetdeşligi geçirildi. Söhbetdeşlikde çykyş
  edenler “Pähim –paýhas ummany Magtymguly Pyragy”ýyllynda milli
  gymmatlyklarymyza belent sarpa goýulýanlygyny, akyldar şahyrymyzyň
  Magtymguly Pyragynyň eserleriniň …

  DOWAMY
 • Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda “Türkmen halysy-türkmeniň kalby” atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi.

  Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda “Türkmen halysy-türkmeniň kalby” atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi.

  Söhbetdeşlikde çykyş edenler Biziň ene-mamalarymyzdan miras galyp biziň şu
  günlerimize gelip ýeten,dünýäde deňi-taýy bolmadyk, şan-şöhrata beslenen türkmen
  halylarymyzyň taryhy we şu güni hakynda gürrüň etmek bilen, türkmen halkymyzyň
  Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň “Janly rowaýat” hem-de “Arşyň nepisligi” atly
  ajaýyp kitaplary hakynda giňişleýin söhbet etdiler.
  DOWAMY

 • Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda “Türkmen halysy-türkmeniň kalby “ ady bilen haly baýramçylygy mynasybetli edebi duşuşyk agşamy geçirildi.

  Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda “Türkmen halysy-türkmeniň kalby “ ady bilen haly baýramçylygy mynasybetli edebi duşuşyk agşamy geçirildi.

  Dabara gatnaşan myhmanlar Berkarar döwletiň täze eýýamynyň
  galkynyşy döwründe halkymyzyň asyrlar aşyp gelen gadymy
  gymmatlyklaryny, şöhratly taryhyny, milli medeni mirasyny
  öwrenmeklige, olary dünýä ýaýmaklyga uly üns berilýändigi, il-günüň
  kalbyna deňelýän, nepis we owadan halylarmyz medeni mirasymyzyň iň
  ajaýyp sungat eseri hökmünde barha kämilleşýändigini …

  DOWAMY