BIZIŇ TÄZELIKLERIMIZ

 • “XX asyryň neşirleri Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy barada”

  “XX asyryň neşirleri Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy barada”

  Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň
  Bibliografiýa bölümi tarapyndan “XX asyryň neşirleri Magtymguly Pyragynyň
  edebi mirasy barada” ady bilen “Altyn asyr: Türkmenistan” teleýaýlymy bilen
  bilelikde tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi.
  Türkmen halkynyň beýik şahyry Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy
  asyrlaryň dowamynda dünýä halklarynyň söýgüsini …

  DOWAMY
 • “Akyldar şahyrymyzyň döredijiligi ruhy baýlygymyzdyr”

  “Akyldar şahyrymyzyň döredijiligi ruhy baýlygymyzdyr”

  Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Medeniýet we
  sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli “Akyldar
  şahyrymyzyň döredijiligi ruhy baýlygymyzdyr” atly halypa şahyrlar, ýazyjylar bilen
  söhbetdeşlik geçirildi.
  Magtymguly Pyragynyň döredijiligi halkymyzyň milli medeniýetiniň we däp-
  dessurlarynyň gymmatlygyny pelsepewi pikirlerde jemleýär. Şonuň üçin …

  DOWAMY
 • “Magtymguly Pyragy – ýürekleriň çyragy”

  “Magtymguly Pyragy – ýürekleriň çyragy”

  “Magtymguly Pyragy” medeni-seýilgäh toplumynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy, “Aşgabat” teleýaýlymy bilen bilelikde       “Magtymguly Pyragy – ýürekleriň çyragy” atly söhbetdeşlik geçirildi.

         Söhbetdeşlikde çykyş edenler “Pähim - paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda milli gymmatlyklarymyza belent sarpa goýulýanlygyny, akyldar şahyrymyzyň Magtymguly Pyragynyň eserleriniň üsti bilen sahawatlylyk, halallylyk, …

  DOWAMY
 • “Magtymguly sözüň bilene sözdür” atly kitaphana syny

  “Magtymguly sözüň bilene sözdür” atly kitaphana syny

  Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň Sungat bölümi “Magtymguly sözüň bilene sözdür” atly kitaphana synyny geçirdi. Kitaphana synynda Türkmenistanyň Gahrymany, Türkmenistanyň halk ýazyjysy Gözel Şagulyýewanyň Türkmen döwlet neşirýat gullygy tarapyndan çap edilen “Belent boýly ussadym” atly kitabyna syn geçirildi. Syna gatnaşan okyjylara we kitaphanaçylara bu kitap barada giňişleýin …

  DOWAMY
 • “Sözüm nesihatdyr, bir gulak salyň”

  “Sözüm nesihatdyr, bir gulak salyň”

  Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň Sungat bölümi tarapyndan “Sözüm nesihatdyr, bir gulak salyň” atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi.

  Geçirilen söhbetdeşlige Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň hem-de Döwlet kitaphanasynyň işgärleri gatnaşyp, olar öz çykyşlarynda türkmen şygyrýetiniň parlak ýyldyzy Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk …

  DOWAMY
 • “Söz ussady Magtymguly Pyragy”

  “Söz ussady Magtymguly Pyragy”

         Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň Oba hojalyk edebiýatlary bölümi “Türkmenýertaslama” Döwlet taslama institutynda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlap, “Söz ussady Magtymguly Pyragy” atly göçme kitap sergisini gurnady. Bu göçme kitap sergisinde Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň şeýle hem Magtymguly Pyragynyň eserleri ýerleşdirilip, bu …

  DOWAMY
 • “Pähim paýhas ummany - Magtymguly Pyragy” ady bilen göçme kitap sergisi hem-de kitaphana syny

  “Pähim paýhas ummany - Magtymguly Pyragy” ady bilen göçme kitap sergisi hem-de kitaphana syny

  Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň kitaphanaara abonement bölümi Türkmen Döwlet medeniýet institutynyň kitaphanasy bilen bilelikde “Pähim paýhas ummany - Magtymguly Pyragy” ady bilen akyldaryň edebi mirasyna sarpa goýup göçme kitap sergisi gurnady hem-de kitaphana synyny geçirdi.

  Mälim bolşy ýaly şu ýylyň 17-nji maýynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde …

  DOWAMY
 • “Türkmen ruhunyň almaz täji” atly baýramçylyk dabarasy

  “Türkmen ruhunyň almaz täji” atly baýramçylyk dabarasy

       Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Gündogaryň  beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň  300 ýyllygy mynasybetli “Türkmen ruhunyň almaz täji” ady bilen  baýramçylyk dabarasy geçirildi. Baýramçylyk dabarasynda çykyş edenler “Pähim –paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýyllynda milli gymmatlyklarymyza belent sarpa goýulýanlygyny, akyldar şahyrymyzyň Magtymguly Pyragynyň …

  DOWAMY