RUHY HAZYNA

  Ömrümiň manysynyň dowamaty

  Berdimuhamedow, Gurbanguly. Ömrümiň manysynyň dowamaty. – A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2023

  Gahryman arkadagymyzyň döredijilik paýhasyndan çykan «Ömrümiň manysy» kitabynyň dowamy bolan «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly täze kitaby jemgyýetçilik köpçüligine niýetlenilip, ol durmuşyň dürli ugurlaryndan söz açyp, olara garaýyşlary barada ýazýar. Wakalaryň ömür we adamyň ruhy, medeni, syýasy ösüşleri bilen täsin baglanyşykda beýan edilmegi eseriň ähmiýetini has-da artdyrýar.

  Arkadag şäheri — geljegiň şäheri

  Arkadag şäheri­ – geljegiň şäheri. – A. :Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2023

  «Arkadag şäheri — geljegiň şäheri» diýlip atlandyrylýan bu täze kitap owadan suratlar bilen bezelip, döwrümiziň täsinligini, Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen dörän täze akylly şäher barada söhbet açýar. Bu kitap şäher gurmagyň täze milli nusgalaryny dünýä ýaýmak bilen birlikde, okyjyda tebigy we şäher gözelliginiň ýakymly täsirini döredýär. Täze neşir giň okyjylar köpçüligine niýetlenilen.

  Türkmen, iňlis we rus dil.

  Mähribanlyk mukamy

  Daşgynow Gurbanýaz. Mähribanlyk mukamy. Goşgular. - Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2022. - 439 s.

  Gurbanýaz Daşgynowyň bu kitaby Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň eşretli durmuşyna guwanç-begenç döredýär. Pasyllar, ene toprak, ýaşlyk, päk söýgi, adam ömri ýaly temalardan ýazylyp we hemmelere düşnükli bolup, okyjylarda ýakymly täsir galdyrýar.

  Eserler ýygyndysy 9 (Hemidow Akmuhammet)

  Hemidow Akmuhammet. Eserler ýygyndysy. Dokuz tomluk. Tom 9. Golýazma. - Aşgabat : 2023. - 384 s.

  Bu toma Ketjallar atly kiçi romanynyň dowamy we “Dile geldi, bile geldi” atly ýatlamalar we pikir ýöretmeler kitaby, şeýle hem türkmen edebiýatynyň köp tomluk taryhyndan bir parça girizilipdir.

  Türkmen zergärçilik sungatynyň tyllaýy nusgalary

  Türkmen zergärçilik sungatynyň tyllaýy nusgalary. - Aşgabat : Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2023. - 258 s. : sur. Bibliogr.: s. 255.

  “Türkmen zergärçilik sungatynyň tyllaýy nusgalary” atly kitapda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň gaznasynda saklanýan hem ekspozisiýasynda görkezilýän, XIX asyrda we XX asyryň başlarynda öndürilen türkmen milli zergärçilik sungatyna degişli gymmatlyklar, olaryň döreýişiniň taryhy, zergärçilik hakynda giňişleýin maglumatlar berilýär. Bu kitapda zergärçilik önümlerinde seýrek duş gelýän iň täsin nusgalar toplanypdyr. Şeýle hem kitapda arhiw fotosuratlar ýerleşdirilipdir.

  Bagtyň tagamy

  Muhadow Akmyrat. Bagtyň tagamy. A.:Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2021

  Şahyr Akmyrat Muhadowyň bu kitabyna onyň dürli ýyllarda ýazan goşgulary girizilen. Kitap iki bölümden ybarat bolup, «Al-elwan gülleriň ýurdy» atly birinji bölüminde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň dana parasaty, Şa kalbynyň sahabaty, joşgunly waspy ýetirilýän goşgulary ýerleşdirilen. Kitabyň ikinji bölüminde şahyryň ene, söýgi, toprak ýaly durmuşy şygyrlary girizilen.

  Bitarap Türkmenistan: bilim ulgamynyň ösüş ugurlary

  Bitarap Türkmenistan: bilim ulgamynyň ösüş ugurlary. A.: Türkmen döwlet neşirýat gulugy, 2021

  “Bitarap Türkmenistan: bilim ulgamynyň ösüş ugurlary ” ( usulyýet we tejribeler) atly ýygyndyly kitabynda alym Prezidentimiziň öňe süren dil syýasaty we ondan gelip çykýan wezipeler, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesiniň çäklerinde ene dilimiziň we daşary ýurt dilleriniň ylmy taýdan öwrenilişi olary okatmagyň usullary, sanly bilim ulgamynda gazanylan tejribeler, dil biliminiň wajyp meseleleri we beýlekiler beýan edilýär.

  Dünýäniň yşky

  Annamyradow Döwletgeldi. Dünýäniň yşky. A.:Türkmen döwlet neşirýat gulugy , 2021

  Türkmenistanyň halk ýazyjysy Döwletgeldi Annamyradow özüniň “ Söýgi sallançagy ”, “ Gara perişde ” atly kitaplary bilen okyjylar köpçüliginiň söýgüsini gazandy. Awtora uly meşhurlyk getiren “Gara perişde” şygyrlar ýygyndysy dürli ýaşdaky türkmen okyjylarynyň agtaryp, saýlap-seçip okaýan gymmatly kitabyna öwrüldi. Döwletgeldi Annamyradowyň “ Dünýäniň yşky ” atly liriki eseri kalplary yşkdan doly ýaşlara we giň okyjylar köpçüligine niýetlenilendir.