KUWWATLY DÖWLETDE YLYM ESASY ORNY EÝELEÝÄR, DIÝMEK, BIZ YLMYŇ IŇ TÄZE GAZANANLARY BILEN AÝAKDAŞ GITMELIDIRIS

KITAPHANAMYZYŇ BÖLÜMLERI BARADA


Kitaplary elektron görnüşe geçirmek bölümi

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy 2016-njy ýylyň maý aýyndan bäri Bitewi elektron kitaphana ulgamynda jemlenen 76 sany kitaphanalara hyzmat ediş merkezi bolup serwerler tolumy…

Neşirleri abatlamak we jiltlemek bölümi

Metbugat neşirlerini abatlaýyş we jiltleýiş bölümi Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda bar bolan ähli bölümlerdäki şikes ýa-da zyýan ýe…

Tehniki gözegçilik bölümi

Bu bölümiň esasy wezipesi Döwlet kitaphananyň esasy bölümleriniň okyjylara edýän hyzmatlarynyň netijeli we ýokary hilli bolmagyna ýardam bermekdir.

Neşirleri toplaýyş bölümi

Türkmenistanyň milli döwlet kitap saklaýjysy hökmünde kitaphananyň kitap hazynasyny ylmy taydan esaslandyryp emele getirmek neşirleri toplaýyş bölüminiň esasy borjy.

Kitap saklanýan bölümi

Kitap saklaýan bolümi Döwlet kitaphananyň özbaşdak düzümleýin bölümidir. Bölüm kitaphanadaky hazynalaryň abat saklamagyny üpjün etmek boýunça işlerini ýola go&ya…

Hyzmat ediş bölümi

Hyzmat ediş bölümi Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň aýratyn düzümleýin bölümidir, ol baş direktorynyň orunbasaryna gös-göni tabyndyr. Bölüm öz işiniň &yacu…

Kitaphanaara abonementi bölümi

Kitaphanaara abonementi (KAA) bölümi Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasyhyň özbaşdak düzümleýin bölümdir. Bölüm Türkmenistanyň bütewi kitapha…

Bibliografiýa bölümi

Kitapnama bölümi ýurduň jemgyýetçilik durmuşynyň möhüm wakalaryna, onuň ylmyna, medeniýetine, taryhyna, ykdysadyýetine, edebiýatyna, sungatyna bagyşlanan gollanmalary, goşmaça ylmy w…

Sungat bölümi

Sungat bölümi – Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň özbaşdak düzüm bölegidir. Bölüm 1969-njy ýyldan bäri hereket edýär. Böl&u…

Seýrek neşirler bölümi

1984-nji ýylyň maý aýynda Döwlet kitaphananyň kitap saklanýan bölüminiň seýrek kitaplar bölümçesiniň esasynda döredilýär. Şol ýylyň iýul aýynyň 1-…

Oba hojalyk edebiýatlary bölümi

  • Okyjylara hyzmat etmek;
  • Belli senelere bagyşlanan baýramçylyk dabaralary, sergileri, göçme – gözden geçiriş kitap sergilerini guraýar;
  • Kitaphanamyza gelip gowuşýan…

Daşary ýurt dillerindäki edebiýatlar

Döwlet kitaphanasynyň düzüminde daşary ýurt dillerindäki edebiýatlar bölümi 1956–njy ýyldan bäri hereket edýär. Kitap hazynasyny ylmy taýdan esaslandyryp emele getirmek, …

Medeni-köpçülik işleri bölümi

  • Medeni köpçülik işleri bölümi Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň özbaşdak bölümi bolup durýar;
  • Kitaphana boýunça ge&c…

Ylmy habar beriş we sowal-jogap bölümi

Ylmy-habar beriş we sowal-jogap bölümi Döwlet kitaphanasynyň esasy bölümleriniň biri bolmak bilen okyjylara, döwlet ylmy edara kärhanalaryň işgärlerine ülkäni öwreniş we sowal-jogap, kitapnama hyz…

BIZIŇ KITAPHANAMYZDA ÖZÜŇIZI GYZYKLANDYRÝAN KITABY TAPYP BILERSIŇIZ