KITAPLARY ELEKTRON GÖRNÜŞE GEÇIRMEK BÖLÜMI

Kitaplary elektron görnüşe geçirmek bölümi

Kitaplary elektron görnüşe geçirmek bölümi

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasy 2016-njy ýylyň maý aýyndan bäri Bitewi elektron kitaphana ulgamynda jemlenen 76 sany kitaphanalara hyzmat ediş merkezi bolup serwerler tolumynyň we NetApp Storage (300TB) ulgamynda durýar we bökdeniçsiz işlemegini gazanylýar. Kitaplary elektron görnüşine geçirmek bölümi 2020-nji ýylyň aprel aýyndan bäri Bitewi elektron kitaphana ulgamy üçin neşirleri şöhlelendirilen görnüşinde amala aşyrylýar. Neşirleri skanirlemek işleri bölümde ýerleşdirilen (Qidenus SMART Book Scan) we (Qidenus robotic book scanner) kitaplary skanirlenýän enjamlar bilen aşakdaky işler amala aşyrylýar

  •  kitaplaryň sahypalaryny skanerden geçirmek;
  •  skanerden geçirlen kitaplaryň sanawy
  •  Milli gaznahana ulgamynyň elektron binýadyny guramak we maglumatlary alyşmak bölümine skanerden geçirilen kitaplary tabşyrýar;
  •  elektron kitaby döretmek we elektron ulgama goşmak işlerini amala aşyrýar.