MEDENI-KÖPÇÜLIK IŞLERI BÖLÜMI

Medeni-köpçülik işleri bölümi

Medeni-köpçülik işleri bölümi

  • Medeni köpçülik işleri bölümi Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynyň özbaşdak bölümi bolup durýar;
  • Kitaphana boýunça geçirilýän we göçme guralýan medeni köpçülik işleriniň ähli görnüşini guramaga, geçirmäge gatnaşýar, şolaryň üsti bilen okyjylara hyzmaty, wagyz işini guraýar;
  • Baýramçylyk dabaralaryny,edebiýat we döredijilik duşuşyk agşamlaryny, kitap sergilerini, kitaphana synlaryny, söhbetdeşlikleri, “Aşgabat” teleýaýlymynda ýörite yzygiderli ýazgy edilýän “Älem syry kitap bilen açylýar” gepleşigini guraýar.
  • Ýurdumyzyň habar beriş serişdelerinde yzygiderli çykyşlary guraýar ;
  • Bölümiň işgärleriniň önümçilik işiniň gidişinde olaryň zähmet öndürijiligini kesgitleýän gözükdiriji-usuly, kadalama, tassyknamalary işläp taýýarlaýar;
  • Bagtyýarlyk merkezi okyjylara hyzmat edýär.