OBA HOJALYK EDEBIÝATLARY BÖLÜMI

Oba hojalyk edebiýatlary bölümi

Oba hojalyk edebiýatlary bölümi

  • Okyjylara hyzmat etmek;
  • Belli senelere bagyşlanan baýramçylyk dabaralary, sergileri, göçme – gözden geçiriş kitap sergilerini guraýar;
  • Kitaphanamyza gelip gowuşýan täze neşir önümleri barada "Habarlary saýlap ýaýratmak", "Ýolbaşçylara aýrybaşgalaýyn hyzmat etmek" görnüşleri boýunça habar beriş işleri yzygiderli alnyp barylýar, bölümiň golasty hazynasy boýunça dilden maglumatlar, maslahatlar berilýär, oba hojalyk hünärmenleriniň, ylmy işgärleriň islegleri boýunça ýazmaça jogaplar ýerine ýetirilýär;
  • Elektron katalogyna maglumatlary ýüklemek işini alyp barýar;
  • Umumy habar beriş serişdelerinde yzgiderli çykyşlar guralýar.